ارسال پستی گواهی ارائه مقاله
1394-10-15
ارسال پستی گواهی ارائه مقاله

به کلیه پژوهشگرانی که مقاله آن ها در همایش پذیرفته شده باشد و فرایند ثبت نام را تکمیل و هزینه را پرداخت نموده اند در صورت عدم حضور در روز همایش یک عدد گواهی ارائه مقاله که نام کلیه نویسندگان در آن قید شده است ارسال می گردد