تمدید زمان ارسال مقالات و تغییر زمان برگزاری همایش
1394-10-10
تمدید زمان ارسال مقالات و تغییر زمان برگزاری همایش

تمدید زمان ارسال مقالات و تغییر زمان برگزاری همایش

با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و بنا بر نظر کمیته علمی همایش ، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ  20 بهمن ماه 1394 تمدید و زمان برگزاری همایش به تاریخ 5 اسفند ماه 1394 تغییر یافت.