شماره حساب همایش
1394-10-14
شماره حساب همایش

شماره حساب همایش

به منظور ثبت­ نام در همایش مبالغ تعیین شده هزینه را به شماره حساب 0216196576007 بانک ملی  به نام حساب متفرقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز واریز نمایید.

پرداخت و ثبت هزینه ثبت نام در همایش جهت حضور الزامی می باشد.

لطفا در فیش واریزی "هزینه ثبت ­نام در اولین همایش ملی چالش های امنیت و سلامت در محصولات کشاورزی و آبزی پروری" قید شود. ذکر نام همایش در فیش واریزی ضروری است.

الزامی است فیش واریزی و اطلاعات آن از طریق وب­ سایت همایش ثبت گردد.
ارایه اصل فیش واریزی در زمان برگزاری همایش به بخش پذیرش ضروری است.

بعد از پرداخت هزینه موارد فوق، تصویر اسکن شده فیش را از طریق منو ثبت نام (فرم شرکت در کنفرانس) در سایت همایش ثبت نموده و همچنین اصل فیش را جهت ارائه به بخش پذیرش نزد خود نگه دارید.