حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده برنزی
مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
کنسرسیوم صنایع غذایی استان خوزستان
سازمان آب و برق خوزستان
اتحادیه شرکت های تعاونی آبزی پروری استان خوزستان
مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی
مجله علمی پژوهشی اکـوبیـولوژی تـــالاب
مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا