کمیته برگزاری
دکتر شهرام لک
رئیس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پست الکترونیکی: info [at] iauahvaz.ac.ir
کمیته علمی
دکتر علیرضا شکوه فر
رئیس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پست الکترونیکی: ssaap [at] iauahvaz.ac.ir