محورهای همایش در بخش صنایع غذایی

غذاهای فرا سودمند

استفاده از نگهدارنده های طبیعی

بسته بندی های زیست تخریب پذیر

استفاده از بیوسنسورها در صنایع غذایی

بررسی آلاینده ها و سموم در صنایع غذایی

رویکردهای نوین در تشخیص تقلبات مواد غذایی

کاهش میزان فرآوری در تولید محصولات غذایی سالم

استفاده از ضایعات مواد غذایی برای تولید ترکیبات زیست فعال

 

محورهای همایش در بخش شیلات و آبزی پروری

معرفی محصولات جدید آبزی پروری

مدیریت تغذیه و غذا در سلامت آبزیان

تولید محصولات فراسودمند آبزی پروری

نقش بسته بندی های نوین در سلامت محصولات آبزی پروری

راهکارهای موثر در افزایش ماندگاری محصولات آبزی پروری

کاربرد بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در محصولات آبزی پروری

 

محورهای همایش در بخش زراعت

فن آوری های نوین در تولید محصولات کشاورزی سالم

 نقش استفاده بهینه از کودها و سموم در سلامت محصولات کشاورزی

نقش کشاورزی پایدار و ارگانیک در امنیت و سلامت محصولات غذایی

 

محورهای همایش در بخش خاک شناسی

گیاه پالایی و نقش آن در سلامت خاک و محیط زیست

پایش خاک به عنوان بستر تولیدات گیاهی سالم

ریزگردها و پیامدهای آن در محیط زیست و تولید محصولات کشاورزی سالم

تاثیر فناوری های نوین در کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی خاک، آب و گیاه